place kadry Poznan - Wszechstronna obsługa audyt i outsourcing Poznań i okolice

Idź do spisu treści

Menu główne:

W związku z  obowiązującymi od 25 maja 2018 r przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Credo outsourcing kadrowo-płacowy wywiązując się z obowiązku wobec osób, których dane przetwarza, zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Dane osobowe, jakie przetwarzamy jest to adres email, który podałeś kontaktując się z Credo outsourcing kadrowo-płacowy. Jeżeli przetwarzamy inne dane osobowe dotyczące Twojej osoby, to są to dane które sam udostępniłeś kontaktując się z nam  przez formularz kontaktowy na stronie www.credo-outsourcing.pl w zakładce „kontakt”.
Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych jest Credo outsourcing kadrowo-płacowy z siedzibą w Poznaniu, ul. Literacka 43i lok. 4, 60-461 Poznań, , NIP
7821073162, REGON 302342646
Jak się z nami skontaktować ?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
- przesyłając email na adres: biuro@credo-outsourcing.pl (jest to adres administratora danych osobowych), albo
- pisemnie, pocztą na adres: ul. Literacka 43i lok. 4, 60-461 Poznań, z dopiskiem “ADO”.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twój adres email oraz dane które udostępniłeś pisząc do nas, przetwarzamy wyłącznie w celu wysłania odpowiedzi na Twoją pocztę wysłaną do nas poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie www., która zawierają informacje o naszych usługach. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane przekazywane są podmiotowi, który świadczy dla nas usługi hostingowe, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej.
Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
W zależności od wyniku Twoje dane przetwarzane są przez okres korespondencji drogą elektroniczną bądź do czasu zakończenia
ewentualnie zawartej umowy.
Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą.
1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.
2. Prawo do sprostowania
Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.
3. Prawo do bycia zapomnianym
Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
5. Prawo do przenoszenia danych
Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
6. Prawo do sprzeciwu
Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
7. Prawo do skargi
Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.


Korzyści dla Twojej firmy płynące z outsourcingu
Outsourcing
-  ( skrót od angielskiego outside-resource-using) - korzystanie z zasobów zewnętrznych.
Pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w 1979 roku i odnosiło się do kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny.
Pod koniec dwudziestego wieku termin outsourcing zaczął być stosowany ogólnie do opisu strategii powierzania operacji wspierających główną działalność przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym, specjalizującym się w zarządzaniu nimi.
Obecnie outsourcing -  w tym oferowany przez Credo outsourcing kadrowo - płacowy polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, , dzięki takiemu posunięciu Twoja firma może skupić swoje zasoby oraz środki finansowe w tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Najważniejsze powody stosowania outsourcingu:
- redukcja i kontrola kosztów operacyjnych,
- uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
- przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
- uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
- pozyskania kapitału,
- podziału ryzyka,
- pozyskania kapitału,
- zwolnienia własnych zasobów do innych celów, np. marketing, reklama, promocja
- dopływu gotówki.
- uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
odciąża różne działy firmy, np. zaopatrzenie, rekrutację, itd.

Credo outsourcing kadrowo – płacowy oferuje m.in. pomoc dla firm nowo powstałych, zaczynających podbój rynku.
Dzięki współpracy z nami unikniecie wielu kłopotów związanych z rygorystycznymi przepisami Prawa Pracy
 zakresie obsługi kadr i płac oraz obwarowaniami ustawowymi związanymi z waszą działalnością, a zaoszczędzone środki będziecie mogli przeznaczyć na cele promocji firmy.

TAGGED  uzyskanie zasobów, podział ryzyka, redukcja kosztów, Credo outsourcing kadrowo - płacowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacje branżowe
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego